ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต นำเข้า หรือเก็บวัตถุออกฤทธิ์ กรณีการผลิต ผลิตเพื่อส่งออก นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
16 มิถุนายน 2566