ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดแบบคาขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
16 มิถุนายน 2566