ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 45 และมาตรา 60 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2567