พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
2 พฤษภาคม 2566