พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
3 พฤษภาคม 2566