ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
13 มิถุนายน 2566