ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหน้าที่และอำนาจ และกำหนดบัตรแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2566
13 มิถุนายน 2566