คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 537/2531 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524) เรื่อง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้รับอนุญาตจะจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองได้ประจำปี
13 มิถุนายน 2566