คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 546 / 2531 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
13 มิถุนายน 2566