คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 48/2535 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
13 มิถุนายน 2566