คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1159 / 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้รับอนุญาตจะจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองได้ประจำปี
13 มิถุนายน 2566