คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 23/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541
13 มิถุนายน 2566