คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 373/2556 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท4 หรือในประเภท 5
13 มิถุนายน 2566