คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1479/2558 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5
13 มิถุนายน 2566