ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวและเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2547
13 มิถุนายน 2566