คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจลงนามในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13 มิถุนายน 2566