คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 241/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านยาเสพติดให้โทษในประเภทและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13 มิถุนายน 2566