คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 485/2564 เรื่องมอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 4)
13 มิถุนายน 2566