คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 65/2549 เรื่อง การมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ
13 มิถุนายน 2566