คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 121/2549 เรื่อง การมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ
13 มิถุนายน 2566