กฎกระทรวง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2558
24 พฤษภาคม 2566