ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกหรือส่งออกได้ พ.ศ. 2566
22 พฤศจิกายน 2566