คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 577/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลางตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการทำลายหรือการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง พ.ศ. 2562
13 มิถุนายน 2566