ระเบียบคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
13 มิถุนายน 2566