ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ กรณีผู้รับอนุญาตเลิกกิจการ หรือไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต ยกเว้นกรณีตามมาตรา 35 วรรคสอง
13 มิถุนายน 2566