ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่เหลืออยู่ กรณีผู้รับอนุญาตเลิกกิจการ ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2566
22 พฤศจิกายน 2566