ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่เหลืออยู่ กรณีผู้รับอนุญาตตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ตาย พ.ศ. 2566
22 พฤศจิกายน 2566