ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ กรณีผู้รับอนุญาตตาย ยกเว้นผู้รับอนุญาตตามมาตรา 35 วรรคสอง พ.ศ. 2566
1 ธันวาคม 2566