ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เรื่อง การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2566
1 ธันวาคม 2566