ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง B (ห้องสมุดเดิม)
(10 ที่นั่ง)