แบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุออกฤทธิ์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 มีนาคม 2567

 

แบบคำขอ PDF
Winamp-icon.png คำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (แบบ ข.วจ.2 ) DOWNLOAD
Winamp-icon.png คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (แบบ ข.ยส.2) DOWNLOAD
Winamp-icon.png คำขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (แบบ ข.ยส.4) DOWNLOAD