กองควบคุมวัตถุเสพติด เริ่มให้บริการที่อาคาร OSSC ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้เพิ่มกระบวนงานการรับคำขออนุญาต เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
2 มกราคม 2567

OSSC-NEW67.png