เรื่อง

เอกสารอ้างอิง

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

​Download

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Download

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

​Download

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

​Download

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Download

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Download

​รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Download

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Download