แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2566)
28 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเรื่องไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2566) เนื่องด้วยปัจจุบันกฎกระทรวงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ระหว่างดำเนินการ