Public Hearing No.46 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 30 พฤษภาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**
16 พฤษภาคม 2566

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 30 พฤษภาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**


  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหย ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. ….
  2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท หรือชนิดของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. ….
  3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 พ.ศ. ….
  4. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. ….