Public Hearing No.49 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 สิงหาคม 2566)**หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**
11 สิงหาคม 2566

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 สิงหาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ....