Public Hearing No.52 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**
9 ตุลาคม 2566

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....