Public Hearing No.53 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**
8 พฤศจิกายน 2566

 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4  ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 พฤศจิกายน 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4  ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....