Public Hearing No.57 ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบการนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**
30 ธันวาคม 2566

ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบการนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 พ.ศ. ....  (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 6 มกราคม 2567) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบการนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 พ.ศ. ....