Public Hearing No.59 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. ....
2 กุมภาพันธ์. 2567

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. ....  (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2567) 

  1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และใบอนุญาตนำยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....