คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563
16 มีนาคม 2566


manual_authoritiesHempYS5090764-721x1024.jpg


Download-icon.png