โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเครือข่ายด้านยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในส่วนภูมิภาค (การฝึกปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบสถานพยาบาล)
9 เมษายน 2567

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเครือข่ายด้านยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในส่วนภูมิภาค (การฝึกปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบสถานพยาบาล) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการต่อเนื่องจากการจัดทำสื่อการสอน E-learning และการอบรมภาคทฤษฎี E-meeting โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 ท่าน แบ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 72 ท่าน และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 28 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ ณ สถานที่จริง โดย ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
2. โรงพยาบาลวิภาวดี
3. โรงพยาบาลนนทเวช
4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
5. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์

 

คลังรูปภาพ