การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
8 มีนาคม 2567

แบบคำขอ แบบฟอร์ม Word แบบฟอร์ม PDF

ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

DigitalColourMeter-icon.png คำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 2)
DigitalColourMeter-icon.png แผนการผลิต
DigitalColourMeter-icon.png แบบแสดงภาพถ่าย สถานที่ผลิต
DigitalColourMeter-icon.png คำแนะนำ การขอพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก)
DigitalColourMeter-icon.png แนวทางการพิจารณาสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก)
DigitalColourMeter-icon.png คำอธิบายข้อกำหนดด้านสถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก)


DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

DigitalColourMeter-icon.png คำขอรับอนุญาตนำเข้า (แบบกัญชา 3)
DigitalColourMeter-icon.png แบบแสดงภาพถ่าย นำเข้า
DigitalColourMeter-icon.png แผนการนำเข้า

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

DigitalColourMeter-icon.png คำขอรับอนุญาตส่งออก (แบบกัญชง 4)
DigitalColourMeter-icon.png แบบแสดงภาพถ่ายสถานที่ส่งออก
DigitalColourMeter-icon.png แผนการส่งออก

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

DigitalColourMeter-icon.png คำขอรับอนุญาตส่งออก (แบบกัญชง 5)
DigitalColourMeter-icon.png แบบแสดงภาพถ่ายสถานที่จำหน่าย
DigitalColourMeter-icon.png แผนการจำหน่าย

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

DigitalColourMeter-icon.png คำขอรับอนุญาตส่งออก (แบบกัญชง 6)
DigitalColourMeter-icon.png แบบแสดงภาพถ่ายสถานที่ครอบครอง
DigitalColourMeter-icon.png แผนการใช้ประโยชน์

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

 

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ

DOWNLOAD

DOWNLOAD

หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่นรับเอกสาร

DOWNLOAD

DOWNLOAD

 หนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 

DOWNLOAD

 แผนที่แสดงที่ตั้ง

DOWNLOAD

DOWNLOAD

ตัวอย่าง มาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและการควบคุมการใช้

DOWNLOAD