วิภา เต็งอภิชาต (2553) : การตรวจสอบและประมวลหลักฐาน กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี-จ่ายและรายงานวัตถุเสพติด
5 เมษายน 2566