ชลามาศ พราหมณ์ชูเอม (2564) : Ephylone สารกลุ่มคาทิโนน (cathinone) ที่พบว่ามีการใช้ในทางที่ผิดชนิดใหม่
20 เมษายน 2566