นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล (2565) : การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของงานวิจัยกัญชาด้านเกษตรกรรม
23 เมษายน 2566