ธีระ ชัยพิริยะศักดิ์ (2535) : การใช้วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2531 – 2534
3 มีนาคม 2566