Alpha-PVP
28 มีนาคม 2566

Alpha-PVP หรือที่รู้จักกันในชื่อ Flakka มีชื่อทางเคมีคือ a–Pyrrolidinovalerophenone (a-PVP) เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (new psychoactive substance – NPS) เป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่ม synthetic cathinones พบในปี ค.ศ 1960(1) นอกจากนี้ยังพบปัญหาการแพร่ระบาดที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึง 126 ราย (4)  ทั้งนี้โครงสร้างของสาร a-PVP คล้ายกับ สาร pyrovalerone และ MDP


im2.jpg

ที่มาของรูป: https://www.deepdotweb.com /2017/09/30/ fifteenth-defendant-ongoing-pvp-investigation-pleads-guilty/


คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีลักษณะทางกายภาพ : ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล, ไม่มีกลิ่น                 

IUPAC name : 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

CAS Number : 14530-33-7 (free base) 5485-65-4 (hydrochloride salt)

Molecular formula : C15H21NO (free base) / Molar weight : 231.34 g/mol


การออกฤทธิ์

 1.  เพิ่มระดับของสารสื่อประสาทภายนอกเซลล์ (extracellular) ได้แก่สาร dopamine, norepinephrine และ serotonin (5-HT) และออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง และทำให้ความดันเลือดสูง (1)
 2.  มีผลเพิ่มสารสื่อประสาท dopamine ในสมอง ทำให้มีฤทธิ์คล้ายกับโคเคน (2)
 3.  มีการออกฤทธิ์เหมือนกับสาร MDPV (หรือที่รู้จักในชื่อว่า Bath salt)


image-Apvp3.jpg


อาการไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดภาวะ “excited delirium” ซึ่งจะมีอาการหวาดระแวง และประสาทหลอน ส่งผลทำให้เกิดอาการก้าวร้าวอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายตนเองได้ อาจทำให้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และภาวะหัวใจวาย และมีผลทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดภาวะไตวายได้ (7) ในต่างประเทศพบรายงานผู้เสพเสียชีวิตจากการใช้ a-PVP เป็นจำนวนมาก (ในปี ค.ศ. 2012 ถึง 2015 (ช่วง ม.ค. –ก.ค.) เป็นจำนวน 17, 24, 43 และ 15 ราย ตามลำดับ) ทั้งจากการใช้สาร a-PVP เดี่ยวๆ หรือใช่ร่วมกับสารชนิดอื่น ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทและหลอดเลือดหัวใจ และอาจทำให้มีพฤติกรรมการแสดงออกทางจิตที่รุนแรง (1)im4.jpg


เสพโดยวิธีสูดพ่น, สูบควัน, ฉีด, รับประทาน, อมใต้ลิ้น, สวนทวาร และใช้ผสมกันทั้งรับประทาน และฉีด (1), (2)

วิธีการสูดพ่นเป็นวิธีที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดในกลุ่มผู้ใช้ (ตามข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์)

วิธีสูบควันโดยใช้ไอระเหยหรือใช้ท่อ pipe จะเพิ่มผลข้างเคียงให้สูงขึ้น (2)

รูปแบบการใช้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำพบในกลุ่มผู้ใช้ชาวฟินแลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งจะทำให้เกิดอาการมึนเมาแบบเฉียบพลัน 


ข้อมูลการติดยา

 1. การศึกษาพบว่าสาร a-PVP มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสัตว์คล้ายกับเมทแอมเฟตามีน ซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดได้ (2)
 2. การศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า Flakka (a-PVP) กับ Bath salts มีผลทำให้เกิด drug dependence ที่คล้ายกัน (4)
 3. มีงานวิจัยที่อาจเชื่อได้ว่า Flakka (a-PVP) ทำให้เกิดแนวโน้มของการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด การดื้อยา และการติดยาได้ (4)


im5.jpgim6.jpg


การนำไปใช้ในทางที่ผิด/ระบาดวิทยา


 1. ส่วนใหญ่ พบในรูปของผงและเม็ด
 2. พบการจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบขายส่งและขายปลีก
 3.  ราคาเฉลี่ย 1 กรัม จะประมาณ 17.50 EUR (2) ซึ่งถือว่ามีราคาถูก
 4. Street Names : flakka, gravel, grind, crystal love, Pure NRG, Snow Blow และ vanilla sky (2) 
 5. แหล่งผลิตที่สำคัญคือ จีน อินเดีย และปากีสถาน นอกจากนี้พบการผลิตในรูปแบบผงที่ประเทศฮังการี
 6. พบข้อมูลการกระจายในยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 โดยมีการนำเข้าจากประเทศจีนและกระจายต่อไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มยุโรป (2)
 7. ประเทศไทย ได้รับรายงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จ.ชลบุรี เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2557 ตรวจพบสาร a-PVP  ในของกลางที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  1. ไม่มีข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม


 การควบคุมตามกฎหมาย

 1. องค์การสหประชาชาติ : ปัจจุบันควบคุมอยู่ใน Schedule II ตามอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention on Psychotropic Substances, 1971) (๑๑)
 2. สหรัฐอเมริกา : ควบคุมอยู่ภายใต้ Schedule I of the Controlled Substances Act (๑๒)
 3. สหราชอาณาจักร : ควบคุมภายใต้กฎหมาย The Misuse of drugs Act 1971 โดยจัดอยู่ class B (๑)  

 

 การควบคุมและบทกำหนดโทษ : ปัจจุบันถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีบทกำหนดโทษ ดังนี้


บทลงโทษ.png


บรรณานุกรม

 1. 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (a-PVP), Critical Review Report Agenda item 5.3, Expert Committee on Drug Dependence Thirty-seventh Meeting Geneva, 16-20 November 2015
 2. a-PVP; EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 1-phenyl-2-(1- pyrrolidinyl) -1-pentanone (a-PVP), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
 3. alpha-PVP: https://www.erowid.org/chemicals/a-pvp/a-pvp.shtml
 4. Diedre O’Donnell, M.S.,editor. Flakka AbuseSigns, Symptoms, and Addiction Treatment. Available from: http://drugabuse.com/library/flakka-abuse/
 5. Glennon RAYoung R, editors. Neurobiology of 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV) and a-pyrrolidinovalerophenone (a-PVP). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 27142261
 6. Jennifer E. Naylor,1 Kevin B. Freeman, editors. Discriminative-Stimulus Effects of Second Generation Synthetic Cathinones in Methamphetamine-Trained Rats. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4361380/
 7. “Flakka” (alpha-PVP): Updated on April 06,2015. National Institute on Drug Abuse. Available from: https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/other-drugs
 8. Magalie Paillet-Loilier, Alexandre Cesbron, editors. Emerging drugs of abuse: current perspectives on substituted cathinones. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043811/
 9. Shawn M. Aarde, Kevin M. Creehan, editors. In vivo potency and efficacy of the novel cathinone a-pyrrolidinopentiophenone and 3,4- Methylene dioxypyrovalerone: Selfadministration and locomotor stimulation in male rats. Available from: ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515201/
 10. “TSRI scientists find hyped new recreational drug ‘flakka’ is as addictive as bath salts” 8-MAY-2015. Available from:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015–05/sri–tsf050715.php
 11. United Nations Office on Drugs and Crime : https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/Mandate–and–Functions_Scheduling.html
 12. Schedules of Controlled Substances. Extension of Temporary Placement of 10 Synthetic Cathinones in Schedule I of the Controlled Substances Act : https://www.deadiversionusdoj.gov/fedregs/rules/ 2016/fr03042.htm