หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/13121 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2564
22 พฤษภาคม 2566


ขอรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง ผลิต จำหนาย นำเข้า ส่งออก ซึ่ง ยส 5

***หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/13121 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย

นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2564***

ประเภทคำขอ

แบบฟอร์ม WORD

แบบฟอร์ม PDF

ขอผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-136 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 

3. แบบคำชี้แจง 4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ 5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

Download

Download

ขอจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-137 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 

3. แบบคำชี้แจง 4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ 5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

Download

Download

ขอนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-138 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 

3. แบบคำชี้แจง 4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ 5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

Download

Download

ขอส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-139 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 

3. แบบคำชี้แจง 4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ 5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

Download

Download

​ขอมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย 1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-85 2. แบบ ย.ส. 4/5-1 

3. แบบคำชี้แจง 4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ 5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

Download

Download