Public Hearing No.60 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อควบคุมกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ

วันที่เผยแพร่ 11 มิ.ย. 67

ดูเนื้อหา
ประชุมตรงประเด็นกับ อย. ในหัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 67

ดูเนื้อหา
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเครือข่ายด้านยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในส่วนภูมิภาค (การฝึกปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบสถานพยาบาล)

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุม E-meeting ของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กับ สสจ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
แบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุออกฤทธิ์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่เผยแพร่ 09 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา
วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมเตรียมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลี เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการจัดทำระบบควบคุมยาเสพติดแบบครบวงจร

วันที่เผยแพร่ 06 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ 06 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา